MedicalGuidelines.pl poleca:

Wytyczne Diagnostycznoterapeutyczne dla Lekarzy POZ - Pacjent z łagodnym rozrostem stercza i chorobami współistniejącymi
Czasopismo Medical Cases- nr 1 sierpień 2015
Piksel

Terminarz wydarzeń

Nie przegap najciekawszych wydarzeń roku!


Piksel

Raport GUS: ochrona zdrowia seniorów

Opublikowano:

Autor:Ambulatoryjna opieka zdrowotna obejmuje świadczenia udzielane w zakresie porad lekarskich podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz porad stomatologicznych w przychodniach i w ramach praktyk lekarskich. W końcu 2018 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej funkcjonowało 21881 przychodni oraz 909 praktyk lekarskich, a także 3911 praktyk stomatologicznych. Zgodnie ze sprawozdawczością placówek ochrony zdrowia w 2018 r. udzielono 322,6 mln porad, w tym osobom w wieku 65 lat i więcej – 95,5 mln. Porady udzielone osobom 65 lat i więcej stanowiły 29,6% ogólnej ich liczby. Większość porad dla osób starszych udzielono w miastach – 80,8 mln, podczas gdy na wsi – 14,7 mln.
W podstawowej opiece zdrowotnej lekarze udzielili osobom w wieku 65 lat i więcej 56,5 mln porad, co stanowiło 32,9% ogólnej liczby porad w tym zakresie. W opiece specjalistycznej lekarze udzielili osobom we wskazanym wieku 33,7 mln porad, tj. 28,9% wszystkich porad specjalistycznych. Lekarze dentyści udzielili tej grupie osób 5,3 mln porad, co stanowiło 15,5% wszystkich porad w tym zakresie.

Przeciętna liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2018 r. wyniosła 8,4 porady. Osoby w wieku 65 lat i więcej korzystały z porad częściej niż pozostałe. W 2018 r. taka osoba przeciętnie skorzystała z 14,4 porad, tj. z ponad 2-krotnie większej liczby porad niż osoby młodsze.

W strukturze porad udzielonych osobom w wieku 65 lat i więcej dominowały porady w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiły one 59,2% udzielonych porad ambulatoryjnych. W przypadku porad udzielonych w miastach udział ten wyniósł 53,5%, natomiast na wsi – 90,6%.

W grudniu 2018 r. w Polsce działało 146 poradni geriatrycznych. Najwięcej z nich zlokalizowanych było w województwie śląskim – 29, kolejnymi województwami pod względem liczebności tego typu poradni było województwo mazowieckie (22 poradnie) oraz małopolskie (20 poradni). Najmniej poradni geriatrycznych funkcjonowało w województwach warmińsko-mazurskim (jedynie 2 poradnie) oraz świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim (3 poradnie). Analizując liczbę ludności w wieku senioralnym przypadającą na jedną poradnię geriatryczną można stwierdzić, że najlepszą sytuacją charakteryzowało się województwo małopolskie, gdzie na jedną poradnię przypadło 39,2 tys. osób w wieku 60 lat i więcej, najgorszą zaś województwo warmińsko-mazurskie, gdzie na jedną poradnię przypadało 166,7 tys. seniorów.

W 2018 r. w poradniach geriatrycznych udzielono 73,7 tys. porad lekarskich, w tym kobietom – 52,5 tys. (71,2%). Najwięcej porad odnotowano w województwie śląskim – 15,7 tys. porad oraz w województwie małopolskim – 15,6 tys. porad. W dwóch województwach o najwyższej liczbie porad geriatrycznych udzielono łącznie 42,4% ich ogólnej liczby.
Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia osobom w wieku 60 lat i więcej udzielono 66,4 mln porad lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej, najwięcej w województwie mazowieckim (8,4 mln) oraz śląskim (7,5 mln), najmniej zaś w województwach opolskim (1,7 mln) oraz lubuskim (1,8 mln).
Najwięcej specjalistycznych porad lekarskich udzielonych osobom w wieku 60 lat i więcej finansowanych przez NFZ, zanotowano w poradniach okulistycznych – 4,5 mln oraz kardiologicznych – 3,9 mln.

 

Stacjonarną opiekę zdrowotną w Polsce w 2018 r. zapewniało 949 szpitali ogólnych z liczbą łóżek wynoszącą 181732. W opiece stacjonarnej oddziałami szpitalnymi zapewniającymi kompleksową opiekę medyczną i usługi pielęgniarskie osobom w starszym wieku są oddziały geriatryczne. Liczba tych oddziałów w ostatnich latach systematycznie rosła. W 2010 r. w Polsce było 21 oddziałów geriatrycznych w szpitalach ogólnych, do roku 2018 liczba tych oddziałów wzrosła do 52.

Na koniec 2018 r. oddziały geriatryczne dysponowały 1143 łóżkami, na których w ciągu roku leczono 31,9 tys. osób. Najwięcej oddziałów geriatrycznych w 2018 r. zlokalizowanych było w województwie śląskim – 15 oddziałów, co stanowiło 28,8% ogólnej liczby oddziałów geriatrycznych w Polsce. Drugim pod względem liczebności oddziałów geriatrycznych województwem było mazowieckie, w którym usytuowanych było 8 z nich. W pięciu województwach funkcjonowało jedynie po 1 oddziale geriatrycznym.

Do oddziałów, na których ze względu na swoją specyfikę leczone są przede wszystkim osoby w wieku senioralnym należą także oddziały długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej stacjonarnej opieki zdrowotnej. Zalicza się do nich zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja i oddziały paliatywne. W 2018 r. zakłady te udzieliły pomocy 102,3 tys. osób, w tym 78,4 tys. osób w wieku 65 lat i więcej. W 2018 r. osoby 65 lat i więcej stanowiły więc 76,6% pacjentów tych oddziałów. W przypadku osób w tej grupie wieku, leczenia potrzebowało 25,0 tys. mężczyzn oraz 53,3 tys. kobiet. W przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku 65 lat i więcej 118,4 pacjentów skorzystało z tej formy leczenia.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. najwięcej osób w wieku 60 lat i więcej leczonych było na oddziałach chorób wewnętrznych – 680,4 tys., onkologicznych – 665,2 tys. oraz okulistycznych – 574,5 tys. Pacjentów oddziałów geriatrycznych finansowanych przez NFZ było 29,8 tys.

W 2018 r. odnotowano 838,5 tys. kuracjuszy lecznictwa uzdrowiskowego, w tym w wieku 65 lat i więcej – 393,1 tys. Po odliczeniu cudzoziemców leczonych stacjonarnie liczba kuracjuszy ukształtowała się na poziomie 790,6 tys., w tym osób w wieku 65 lat i więcej – 364,2 tys. Odsetek osób korzystających z uzdrowisk
w populacji osób w tej grupie wieku wyniósł 5,5%, podczas gdy dla całej populacji Polski wyniósł 2,1%.
Liczba kuracjuszy lecznictwa uzdrowiskowego w wieku 65 lat i więcej jest zróżnicowana regionalnie. Najwięcej osób leczyło się w województwie kujawsko-pomorskim – 23,7% ogólnej ich liczby oraz zachodniopomorskim – 23,2%, najmniej w województwie łódzkim – 0,1%. W trzech województwach: lubuskim, opolskim i wielkopolskim nie było zlokalizowanego żadnego zakładu uzdrowiskowego.

Większość kuracjuszy w wieku 65 lat i więcej było leczonych w opiece uzdrowiskowej w trybie stacjonarnym. Takich pacjentów było 359,8 tys., co stanowiło 91,5% ogólnej liczby kuracjuszy w tym wieku. W trybie ambulatoryjnym leczonych było 33,3 tys. osób w wieku 65 lat i więcej (8,5% ogólnej liczby pacjentów
w tym wieku). Analizując sposób finansowania stacjonarnego lecznictwa uzdrowiskowego osób w wieku 65 lat i więcej należy zauważyć, iż w 2018 r. 60,9% pobytów było finansowanych lub dofinansowanych przez NFZ, 37,2% osób samodzielnie opłacało swoje leczenie, natomiast pozostałe 1,9% osób korzystało z finansowania lub dofinansowania pobytu przez ZUS, KRUS, PFRON lub inne instytucje.

 

Pełen raport znajduje się TUTAJ.


powrót